Statut sołectwa PrzybrdaROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1.   1. Sołectwo Przybrda jest jednostką pomocniczą Gminy Biały Bór.
           2. W skład sołectwa Przybrda wchodzi miejscowość Przybrda.
           3. Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową.
           4. Funkcje w organach samorządów sołeckich pełni się społecznie.ROZDZIAŁ II
ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA

§ 2. Do zakresu działania samorządu sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz
               uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów.

§ 3.   1. Sołectwo jako całość posiada kompetencje stanowiące, opiniodawcze i kontrolne.
           2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego na podstawie umowy użytkowania.
           3. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo - rzeczowego.
           4. Dochody sołectwa tworzą dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

§ 4. Mieszkańcy sołectwa czynnie uczestniczą w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych i administracyjnych dotyczących sołectwa.ROZDZIAŁ III
ORGANY SOŁECTWA


§ 5.   1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
           2. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

§ 6.   1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
           2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

§ 7.   1.Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.
           2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
                      1) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
                      2) opiniowanie lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i uciążliwych dla otoczenia oraz środowiska naturalnego,
                      3) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwołania,
                      4) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego,
                      5) określenie celów wydatkowania środków budżetowych i własnych sołectwa.
           3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. O zebraniu wiejskim zawiadamia
               sołtys w czasie nie krótszym niż 3 dni przed jego terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.
           4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 liczby osób uprawnionych do
               głosowania, a w drugim terminie przy obecności przynajmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.
           5. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys.
           6. Sołtys przekazuje podjęte na zebraniu uchwały Burmistrzowi Gminy w terminie 10 dni od dnia odbycia zebrania.
           7. W przypadku podjęcia uchwał sprzecznych z prawem Rada Miejska stwierdza ich nieważność, informując o tym fakcie radę sołecką.

§ 8. Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy:
           a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych,
           b) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
           c) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej,
           d) prowadzenie zarządu zwykłego, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała sołectwu do korzystania,
           e) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów gminy,
           f) wykonywanie zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. z zakresu obronności, ochrony
               przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków),
           g) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
           h) zwoływanie zebrań wiejskich,
           i) składanie informacji na zebraniach wiejskich o działalności sołtysa,
           j) kierowanie pracą rady sołeckiej,
           k) prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa.

§ 9.  1. Rada sołecka składa się z minimum 3 członków.
           2. Rada sołecka:
                      1) współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
                      2) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na potrzeby sołectwa,
                      3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.ROZDZIAŁ IV
TRYB WYBORU SOŁTYSA
I RADY SOŁECKIEJ§ 10.   1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
               Biały Bór. W tym celu Przewodniczący Rady Miejskiej określa miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego oraz wyznacza
              Przewodniczącego zebrania wyborczego.
           2. Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do
               wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11.   1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych
               mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.
            2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do
               głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołectwa przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 min. od
               pierwszego terminu zebrania przy obecności przynajmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.
            3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz Gminy na podstawie dokumentacji ewidencyjnej
               ludności.
            4. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisują listę obecności.

§ 12.   1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.
               Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
            2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
                      1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
                      2) przeprowadzenie głosowania,
                      3) ustalenie wyników wyborów,
                      4) ogłoszenie wyników wyborów,
                      5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

§ 13.   1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
              2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
               Wyboru i odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
              3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 14.   1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich
               obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
              2. Odwołanie może nastąpić na zebraniu wiejskim zwołanym z inicjatywy 1/5 uprawnionych do głosowania.
              3. Odwołanie może nastąpić w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców
               sołectwa, zwykłą większością głosów.
              4. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielne zebranie
               wiejskie zwołane przez sołtysa lub Burmistrza Gminy.
              5. W przypadku, gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi rady sołeckiej,
               przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Burmistrza Gminy Biały Bór.
              6. Sołtys zobowiązany jest zwołać zebranie wiejskie na wniosek 1/5 uprawnionych do głosowania w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 15.  1. Kadencja organu samorządu sołeckiego trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów gminy.
              2. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej nie później niż w ciągu 6 miesięcy po
               wyborach do organu stanowiącego gminy.

§ 16. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.