Radny Rady Miejskiej w Białym Borze


          Przemysław Kuchenbeker
                      telefon     668 527 686
                      e-mail       przemek5820@o2.pl
                      Adres:      Przybrda 15b/12, 78-421 DrzonowoW 2018 roku dyżur Radnego w godzinach 18.00- 19.00 w Ośrodku Integracji Kulturalnej:
           19 Styczeń
           16 Marzec
           18 Maj
           20 Lipiec
           14 Wrzesień

Radny jest do dyspozycji w sytuacjach szczególnych i wymagających pomocy każdego dnia pod numerem telefonu 668 527 686.


Działania Radnego podejmowane w okresie marzec 2017 do październik 2017.

1. Obecność na 8 sesjach Rady Miejskiej w Białym Borze.
2. Obecność na 7 dyżurach Radnego w miejscowości Przybrda
3. Zgłoszone interpelacje i podejmowane działania:
- zgłoszono sprawę przekraczania prędkości w miejscowości Przybrda,
- zwrócono się z prośbą o częstsze kontrole w miejscowości Przybrda,
- zwrócono się do Burmistrza Białego Boru w sprawie naprawy dróg gminnych: Przybrda –Jeziernik, Przybrda- Kol. Biała.
- zwrócono się do Burmistrza Białego Boru o wykoszenie cmentarza komunalnego w Białej,
- zgłoszono zastrzeżenia do planu Rewitalizacji Gminy BIAŁY Bór,
- zwrócono się do Burmistrza Białego Boru z prośba o naprawę/ wymianę przystanku PKS,
- zwrócono się z prośba do GDDKiA z prośbą o doświetlenie przejścia w Drzonowie, oraz wjazdu przy drodze krajowej nr 20 w Przybrdzie, blok nr.1.
- uczestniczyłem w kontroli mieszkań komunalnych w Gminie, oraz analizowano bieżące naprawy,
- nadzorowano remont przedszkola miejskiego w Białym Borze,
- zwrócono się do właściciela PGR Przybrda w sprawie zabezpieczenia Tereniu i basenu.
- zgłoszono do wycięcia topole przy drodze Przybrda –Jeziernik,
- zgłoszono sprawę czyszczenia rowów,
4. Współpracowano z Sołtysem i Radą Sołecką w działalności na rzecz lokalnej społeczności.
5. Wznowiona ścisłą współpracę z dzielnicowym w zakresie dokonywanych wandalizmów na terenie Sołectwa Przybrda. Ustalono kierunek działań i podjęcie radykalnych działań w sprawie odnalezienia sprawców dokonanych zniszczeń.
6. Pomoc przy organizacji imprez integracyjnych na terenie Sołectwa Przybrda.
7. W czasie dyżurów przyjęto siedem osób, którym pomogłem w napisaniu pism urzędowych, lub dokonałem rozwiązania spraw pomiędzy Osobą, a Urzędem Gminy.
8. Zgłoszono sprawę osób starszych, samotnych, potrzebujących pod szczególny nadzór przez MGOPS w Białym Borze.
9. Przekazano środki finansowe w kwocie 350 zł dla osoby samotnej celem zakupu leków i środków higienicznych.
10. Na bieżąco aktualizowano stronę internetową Przybrda oraz facebook.

Działania Radnego podejmowane w okresie lipca 2016 do 28 lutego 2017:

1.Obecność na 7 sesjach Rady Miejskiej w Białym Borze.
2. Zgłoszone interpelacje i podejmowane działania:
- zgłoszono sprawę przekraczania prędkości w miejscowości Przybrda do Komendanta Policji w Szczecinku.
- ponownie podjęto działania w sprawie podtapiania wjazdu przy bloku 1 do Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie.
- zgłoszono sprawę dróg gminnych wymagających naprawy : Jeziernik, Kolonia Biała.
- złożyłem podanie do Burmistrza Białego Boru z prośbą o wymianę przystanku PKS.
- współfinansowano zakończenie lata dla dzieci w Przybrdzie.
- Uczestniczyłem w spotkaniu Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Drzonowie w sprawie struktury szkoły związanej z nowa reformą oświatową.
- współpracowano z Rada Sołecka Sołectwa Przybrda oraz z Burmistrzem Białego Boru.
- w czasie dyżurów przyjęto 8 osób, którym pomogłem w napisaniu pism urzędowych.
- współpracowałem z dzielnicowym w zakresie bezpieczeństwa w miejscowości Przybrda.

W odpowiedzi ANR, przedstawiła swoje spostrzeżenia dotyczące wjazdu przy bloku nr 1. Dokumenty przekazano do Gminy Biały Bór celem rozpatrzenia sprawy. W odpowiedzi na podanie w sprawie przystanku, udzielono pisemnej odpowiedzi: przystanek zostanie wyremontowany w 2017 roku. W okresie sprawozdawczym podjęto wiele działań ukierunkowanych na pomoc i wsparcie osobom potrzebującym. Radny wyznaczył kolejne dni dyżurów na rok 2017.

Działania Radnego podejmowane w okresie od 01.02.2016 do 30.06.2016

1. Obecność na czterech sesjach Rady Gminy.
2. Zgłoszone interpelacje i podejmowane działania:
- zgłoszono sprawę przejścia dla pieszych w Drzonowie celem doświetlenia.
- zgłoszono sprawę przejść dla pieszych w Przybrdzie celem doświetlenia.
- zgłoszono problem związany z zalewaniem terenu koło bloku nr 1 w Przybrdzie.
- podjąłem inicjatywę pomocy Stadninie Koni w Karolewku - organizacja pomocy w postaci lekarstw, żywności oraz zbiórka środków finansowych.
- zgłoszono sprawę braku kursów autobusów PKS Szczecinek w czasie wakacji.
- w czasie okresu sprawozdawczego złożono wniosek o naprawę dróg gminnych, Jeziernik, Biała Kolonia.
- udział w spotkaniu z Rodzicami ze Szkoły Podstawowej w Sepolnie Wielkim, celem utrzymania placówki.
- ponownie podjąłem temat remontu Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Drzonowie, współpraca z Burmistrzem zakończona sukcesem kwota dofinansowania 10,000 tys zł. Pomoc Marszała Roberta Grzywacza.
- udział w uroczystości 70 lecia Szkoły Podstawowej w Białym Borze.
- udzieliłem wsparcia dla Ośrodka Integracji Kulturalnej w Przybrdzie - zakup atr. biurowych i dekoracyjnych.
- współpracowano z Burmistrzem i Radą Sołecką na rzecz lokalnej społeczności.
- w czasie dyżurów przyjęto 6 osób - udzielono pomocy w napisaniu pism urzędowych, załatwieniu transportu oraz udzielono wsparcia finansowego na zakup leków dla dziecka.
- współpraca z dzielnicowym w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa

Działania Radnego podejmowane w okresie od 01.09.2015- 20.o1.2016

1. Obecność na czterech sesjach Rady Gminy.
2. Zgłoszone interpelacje i podejmowane działania:
- zgłoszono sprawę topoli przy byłym warsztacie PGR – sprawa jest w toku.
- zgłoszono zapytanie w sprawie oddawanych piesków do schroniska w Białogardzie - czekamy na odpowiedź.
- zwrócono uwagę na przejście dla pieszych na początku Drzonowa – oświetlenie przejścia w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci. Sprawę zgłoszono do GDDKiA W Szczecinku.
- podjąłem temat remontu Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Drzonowie, złożyłem pisma u Marszałka Roberta Grzywacza oraz Senatora Piotra Zientarskiego. – Sprawa w toku.
- Zwróciłem się do Kierownika Rejonu GDDKiA w Szczecinku Sławomira Zienkiewicza o montaż barierek ochronnych w miejscowości Przybrda. – Odpowiedź pozytywna barierki zamontowano.
- udzieliłem wsparcia finansowego dla uczniów Gimnazjum nr 1 w zakresie kupna kijów do unihokeja.
- udzieliłem wsparcia dla Ośrodka Integracji Kulturalnej w Przybrdzie – zakup atr. biurowych i dekoracyjnych.
- opłacono rachunek za naprawę drukarki w świetlicy w Przybrdzie.
- współpracowano z Burmistrzem i Radą Sołecką na rzecz lokalnej społeczności.
- w czasie dyżurów przyjęto 9 osób – udzielono pomocy w napisaniu pism urzędowych, załatwieniu transportu oraz udzielono wsparcia finansowego na zakup leków dla dziecka.
3. Podjęto interwencje :
- w zakresie udrożnienia melioracji na rzece Gnilec.
- w zakresie pomocy mieszkańcom obrażanym i zastraszanym przez mieszkańca wsi Przybrda. Współpraca z dzielnicowym.

Działania Radnego podejmowane w okresie od 01.05- 31.o8.2015

1. obecność na 4 sesjach Rady Miejskiej w Białym Borze.
2. Zgłoszone interpelacje i podejmowane działania:
- działania w zakresie likwidacji barszczu sosnowskiego na terenie odcinka chodnika Przybrda - Drzonowo
- zgłoszenie do kierownika GDDKiA Szczecinek sprawy koszenia pobocza oraz wycinki odrostów drzew,
- dokonano napraw dróg - Przybrda - Jeziernik, Przybrda - Kolonia Biała, - dokonano montażu przystanku autobusowego,
- zaproszono Senatora RP Piotra Zientarskiego do odwiedzin Ośrodka Integracji Kulturalnej w Przybrdzie,
- dokonano wywozu śmieci zza ogrodów,
- współpracowano z Burmistrzem i Sołtysem , Radą Sołecką w zakresie estetyzacji wsi i utrzymania terenów zielonych,
- współorganizowano ognisko dla dzieci z okazji dnia dziecka,
- współfinansowano zakończenie lata dla dzieci, zakup upominków, organizacja poczęstunku,
- przekazano pomoc finansową na zakup piłek do świetlicy oraz upominków dla dzieci,
- w czasie dyżurów przyjęto 7 osób, udzielono pomocy w napisaniu pism urzędowych oraz załatwieniu transportu do lekarza

Działania Radnego podejmowane w okresie stycznia 2015 do 30 kwietnia 2015:

1. Obecność na 4 sesjach Rady Gminy w Białym Borze.
2. Zakup elementów do małej architektury do świetlicy.
3. Zgłoszone interpelacje i podejmowane działania:
   - Montaż dwóch lamp na słupach energetycznych w miejscowości Przybrda - pismo skierowane do inspektora ds. Infrastruktury Oświetleniowej w Gminie Biały Bór.
           odpowiedź:
Pismo zostało skierowane do Centrum Obsługi w Sopocie celem wyceny zadania.

   - Naprawy drogi Przybrda kol. Biała, Przybrda - Jeziernik- pismo skierowane do inspektora ds. Infrastruktury drogowej w Gminie Biały Bór.
           odpowiedź:
Naprawa drogi nastąpi po zakończeniu prac prowadzonych przez Nadleśnictwo Szczecinek.

    - Usunięcia koszy na pojemniki typu pet spod bloku nr 3 - pismo skierowane do Kierownika PGK Szczecinek
           odpowiedź:
Kosze zostały usunięte.

    - Złożono wniosek do Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku i Szczecinie dotyczącego PGR Przybrda.
           odpowiedź:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę w dniu 10 kwietnia 2015 w związku z brakiem właścicieli posesji, kolejna kontrola przewidziana jest na 19 maja 2015. Sprawa prowadzona jest na bieżąco.

    - Działania mające na celu poprawę ładu i porządku w Sołectwie.
           odpowiedź:
Na przełomie maja i czerwca podjęte zostaną działania mające na celu usunięcie hałd śmieci znajdujących się na terenie gminnym (za ogródkami).

    - Montaż przystanku autobusowego
           odpowiedź:
Przystanek autobusowy kierunek Biały Bór zostanie wymieniony w maju 2015 roku.

   - Wycięcie topoli nad przystankiem, kierunek Szczecinek.
           odpowiedź:
Topola po piśmie skierowanym do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinku została ścięta.

   - Podjecie działań w ramach wsparcia dla P. Krystyny Nieckarz.
           odpowiedź:
Podjęto działania wspierające i udzielające poparcie Pani Krystynie Nieckarz celem reprezentowania mieszkańców Gminy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a dotyczącego sprawy PWiK w Szczecinku – zebranych podpisów 113.

4. W czasie dyżuru Radnego przyjęto 6 -ciu interesantów.Działania Radnego podejmowane w okresie od listopada 2014 do 31 stycznia 2015:

1. Obecność na 4 sesjach Rady Gminy w Białym Borze.
2. Opracowanie rocznego planu dyżurów w Sołectwie Przybrda.
3. Zakup elementów do siłowni dla młodzieży w kwocie 200,00zł.
4. Zgłoszone interpelacje:
   - interpelacja dotycząca naprawy drogi Przybrda - Jeziernik, postawienie znaku kierunek Brzezie
           odpowiedź:
"Droga Przybrda – Brzezie na odcinku Przybrda – Jeziernik jest droga gruntową. Średnio 2 razy w roku wykonywane jest równanie przedmiotowej drogi. W obecnych warunkach pogodowych wykonanie prac związanych z naprawa drogi jest niemożliwe, bieżące naprawy zostaną wykonane wiosną. Zamontowanie znaku drogowego Przybrda - Brzezie było omawiane na spotkaniu z Kierownikiem rejonu dróg krajowych. Ustalono, że oznakowanie E-4, przy obecnym stanie drogi, może spowodować więcej szkód niż korzyści. Lokalni kierowcy znają stan techniczny drogi i wiedzą czy posiadanym środkiem lokomocji mogą ta drogę pokonać."

   - interpelacja dotycząca fetoru w Szkole Podstawowej w Drzonowie
           odpowiedź:
"Budynek Szkoły Podstawowej w Drzonowie został podłączony do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w roku 2013 i od tej pory odczuwalny jest przykry odór wewnątrz budynku. W celu dostosowania wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do wymogów technicznych wykonano następujące prace:
- odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej z wyprowadzeniem ponad dach wylotów rur odpowietrzających,
- dodatkowe odpowietrzenie instalacji na wyjściu do przyłącza kanalizacyjnego,
- sprawdzono prawidłowość wykonania syfonów przy umywalkach i w wc w budynku.
Wykonane zabiegi techniczne nie przyniosły jednak zamierzonego efektu. Eliminując kolejne możliwości obecnego stanu rzeczy proponuje się:
- sprawdzenie pionu kanalizacyjnego poprzez rozebranie jego obudowy na 2 kondygnacjach,
- wykonanie dodatkowego odpowietrzenia instalacji na wyjściu do drugiego przyłącza kanalizacyjnego.
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac budowlanych wewnątrz budynku niezbędnym jest wyłączenie z użytkowania na czas wykonywania robót 3 sal lekcyjnych i 2 sanitariatów – w związku z tym prace zostaną wykonane w okresie ferii zimowych."


   - interpelacja dotycząca – funkcjonowania świetlic i godzin pracy w programie naprawczym.
           odpowiedź:
"Wzięto pod uwagę zgłoszoną propozycję."

5. Podjęto działania dotyczące:
   - Usunięcia koszy na pojemniki typu pet spod bloku nr „3” - pismo skierowane do Kierownika PGK Szczecinek
           odpowiedź:
Sprawa w toku.

   - Postawienie przystanku na ul. Lipowej w Szczecinku – pismo skierowane do Prezesa PKS Szczecinek
           odpowiedź:
"Sprawa rozpatrzona pozytywnie. Postawienie przystanku na ul Lipowej."

   - Montaż dwóch lamp na słupach energetycznych w miejscowości Przybrda – pismo skierowane do inspektora ds. Infrastruktury Oświetleniowej w Gminie Biały Bór.
           odpowiedź:
Sprawa w toku.

   - Naprawy, drogi Przybrda – kol. Biała - pismo skierowane do inspektora ds. Infrastruktury drogowej w Gminie Biały Bór.
           odpowiedź:
Sprawa w toku.

   - Złożono wniosek do Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku i Szczecinie dotyczącego PGR Przybrda.
           odpowiedź:
Sprawa w toku.

6. Zorganizowano i współfinansowano spotkanie dla Seniorów w miejscowości Przybrda.
7. W czasie dyżuru Radnego przyjęto 5 -ciu interesantów.